Regulamin sklepu internetowego

Założenia ogólne

Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem www.streetsupply.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
Sklep www.streetsupply.pl jest prowadzony przez firmę:

Street Supply Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Świętokrzyska 16
00-050 Warszawa

KRS: 0000623108, NIP: 5252662714, REGON: 364729880

Słowniczek

Sklep – sklep stacjonarny zlokalizowany w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 16, w którym następuje kompletowanie zamówień Klientów oraz który jest punktem sprzedaży detalicznej prowadzonym przez firmę Street Supply Sp. z o.o..

Street Supply Sp. z o.o. – działalność gospodarcza prowadzona pod firmą Street Supply Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-050) przy ul. Świętokrzyskiej 16, wpisaną w dniu 16.06.2016r  do Krajowego Rejestru Sądowego i opublikowaną w Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 120/2016 (5005) pozycja numer 161020, NIP: 5252662714, REGON: 364729880.

Sklep Internetowy streetsupply.pl – prowadzony przez firmę Street Supply Sp. z o.o., dostępny pod domeną internetową www.streetsupply.pl.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną.

Koszyk – funkcjonalność Sklepu Internetowego streetsupply.pl, umożliwiająca Klientowi wpisanie numeru kodu rabatowego oraz ustalenie i modyfikację danych zamówienia, w szczególności: ilość produktów, adres dostawy, dane do faktury, sposób dostawy, formy płatności.

Strona produktowa – strona w Sklepie Internetowym streetsupply.pl, na której przedstawione są informacje na temat produktu.

Podmiot realizujący płatność – zewnętrzny w stosunku do firmy Street Supply Sp. z o.o. podmiot, pośredniczący przy realizacji płatności za pomocą przelewu bankowego lub płatności kartą płatniczą, kartą kredytową.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego streetsupply.pl, składania zamówień na produkty dostępne w  Sklepie Internetowym streetsupply.pl, dostarczania zamówionych produktów Klientowi, uiszczania przez Klienta ceny sprzedaży produktów, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 2. Do przeglądania asortymentu Sklepu Internetowego streetsupply.pl oraz składania zamówień na produkty niezbędny jest:
  • komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera;
  • aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
 3. Klient uprawniony jest i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego streetsupply.pl zgodnie z jego przeznaczeniem.
 4. Klient zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego streetsupply.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Sklepu Internetowego streetsupply.pl lub jego elementy techniczne
 5. Firma Street Supply w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego streetsupply.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego streetsupply.pl z infrastrukturą techniczną Klienta.
 6. Przeglądanie asortymentu Sklep Internetowego streetsupply.pl nie wymaga rejestracji. Samodzielne składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego streetsupply.pl wymaga zarejestrowania się zgodnie z postanowieniami § 2 regulaminu.

§2 Rejestracja

 1. W celu rejestracji w Sklepie Internetowym streetsupply.pl (założenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres, itd), zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego streetsupply.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.
 2. Rejestracja w Sklepie Internetowym streetsupply.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności Sklepu Internetowego streetsupply.pl, są nieodpłatne.
 3. Po zarejestrowaniu się w Sklepie Internetowym streetsupply.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 4. W celu usunięcia konta Klienta ze Sklepu Internetowego streetsupply.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną z prośbą o usunięcie konta na adres [email protected] , zawierającą dane użyte przy rejestracji oraz oświadczenie woli zawierające chęć usunięcia konta klienta.

§3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego streetsupply.pl

 1. Logowanie do Sklepu Internetowego streetsupply.pl odbywa się poprzez wpisanie w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji konta Klienta. Dane podane przy rejestracji konta mogą zostać zmienione po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).
 2. Klient, który zarejestrował konto, może korzystać ze wszystkich dostępnych funkcjonalności Sklepu Internetowego streetsupply.pl, w tym w szczególności składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego streetsupply.pl.

§4 Warunki realizacji zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia na produkty dostępne w asortymencie Sklepu Internetowego streetsupply.pl przez 7 (siedem) dni w tygodniu i 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę. Klient po zarejestrowaniu i zalogowaniu się w Sklepie Internetowym streetsupply.pl, składa zamówienie, wskazując na produkt, którym jest zainteresowany, przez wybór znajdującego się na Stronie produktowej polecenia „DODAJ DO KOSZYKA” lub „DO KOSZYKA”, a następnie wskazanie sposobu odbioru lub dostawy i płatności  oraz potwierdzenie zamówienia.:
 2. W Koszyku, Klient wskazuje:
  • zamawiane produkty oraz ich ilość;
  • adres, na jaki przedmiot zamówienia ma być dostarczony oraz dane niezbędne do wystawienia faktury;
  • sposób dostawy;
  • sposób płatności;
  • (opcjonalnie) kod rabatowy.
 3. Procedura składania zamówienia obejmuje polecenia „DO KOSZYKA”,  „REALIZUJ ZAMÓWIENIE” „PODSUMOWANIE”, „LOGOWANIE”, „ADRES” „PRZESYŁKA” „PŁATNOŚĆ” . Klient składa zamówienie przez wybór polecenia „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE”. Złożenie zamówienia stanowi złożenie przez Klienta firmie Street Supply Sp. z o.o. oferty zawarcia umowy sprzedaży produktów będących przedmiotem zamówienia.
 4. Po złożeniu zamówienia, firma Street Supply Sp. z o.o. przesyła na podany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie rejestracji zamówienia. Potwierdzenie rejestracji zamówienia jest oświadczeniem firmy Street Supply Sp. z o.o. o przyjęciu oferty, o której mowa w ust. 4 powyżej.
 5. Przedmiot zamówienia może być dostarczony do Klienta: na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu lub odebrany osobiście w Sklepie.
 6. W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, firma Street Supply Sp. z o.o. może zaproponować Klientowi:
  • anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta firma Street Supply Sp. z o.o. będzie zwolniona z obowiązku realizacji zamówienia); 
  • anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym firma Street Supply Sp. z o.o. będzie zwolniona z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie); albo
  •  
  • podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia na kilka wysyłek).
 7. W przypadku braku w Sklepie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta z innych przyczyn, firma Street Supply Sp. z o.o. poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie informacji na adres e-mail wskazany w zamówieniu w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty zawarcia umowy.  Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry, firma Street Supply Sp. z o.o. zwróci Klientowi zapłaconą kwotę w ciągu 14 (czternaście) dni od dnia wysłania informacji, na zasadach szczegółowo wskazanych w § 11 poniżej.
 8. Klient jest zobligowany do zachowania w tajemnicy:
  • loginu i hasła do swojego konta w Sklepie Internetowym streetsupply.pl. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa odpowiedzialnym za wszelkie działania związane z posługiwaniem się loginem i hasłem do danego konta w Sklepie Internetowym streetsupply.pl jest Klient, przy czym hasło stanowi informację poufną do wyłącznej wiadomości Klienta;
  • unikalnego numeru zamówienia, który umożliwia odbiór zamówienia opłaconego z góry w Sklepie. W granicach wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa firma Street Supply Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wydanie zamówienia osobom, które przedstawiły dane umożliwiające odbiór zamówienia ze Sklepu. Przekazanie numeru zamówienia jest równoznaczne z udzieleniem zgody na wydanie zamówienia w Sklepie osobie, która unikalny numer posiada;
 9. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, w tym w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu, firma Street Supply Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

§5 Ceny produktów

 1. Firma Street Supply Sp. z o.o. zamieszcza informacje o produktach na stronie Sklepu Internetowego streetsupply.pl i sprzedaje ww. produkty za pośrednictwem Internetu.
 2. Ceny na stronie Sklepu Internetowego streetsupply.pl zamieszczone przy produkcie:
  • zawierają podatek VAT i podawane są w złotych polskich; 
  • nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 3. Ceną wiążącą i ostateczną jest cena produktu podana w koszyku w chwili składania zamówienia przez Klienta na stronie Sklepu Internetowego streetsupply.pl.
 4. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia przedstawiana jest w Koszyku po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy przedmiotu zamówienia oraz formy płatności.
 5. Firma Street Supply Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian w cenach produktów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Uprawnienie, o którym mowa w poprzednim zdaniu, nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 6. Promocje w Sklepie Internetowym streetsupply.pl nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej.

§6 Modyfikacja zamówienia

 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez firmę Street Supply Sp. z o.o. wysyłki z przedmiotem zamówienia do Klienta. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówienie, zmiany w adresie dostawy (z wyjątkiem opcji odbioru w Sklepie), lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w terminie 14 (czternaście) dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez firmę Street Supply Sp. z o.o.. Zasady zwrotu należności Klientom zostały szczegółowo opisane w § 11 regulaminu.
 2. Zmian w zamówieniu można dokonywać na stronie Sklepu Internetowego streetsupply.pl w zakładce „Moje Konto” lub kontaktując się pod adresem e-mail [email protected]
 3. Klient otrzyma potwierdzenie dokonania zmian lub anulowania zamówienia na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta w procesie składania zamówienia.

§7 Formy płatności i rozpoczęcie realizacji zamówienia

 1. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony na terenie Polski zapłaty można dokonać:
  • gotówką lub kartą płatniczą, podczas odbierania przedmiotu zamówienia Sklepie. W tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po zakończeniu przez Klienta procesu składania zamówienia w Sklepie Internetowym streetsupply.pl; 
  • przelewem bankowym lub za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w  danym momencie przez firmę Street Supply Sp. z o.o.. W tym przypadku nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez Sklep Internetowy streetsupply.pl potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.
 2. W przypadku gdy przedmiot zamówienia ma być dostarczony poza granicami Polski, zapłaty można dokonać przelewem bankowym lub za pośrednictwem jednego z systemów płatności elektronicznych akceptowanych w  danym momencie przez firmę Street Supply Sp. z o.o.. Nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia nastąpi po otrzymaniu przez firmę Street Supply Sp. z o.o. potwierdzenia przez podmiot realizujący płatność poprawnego wykonania płatności.
 3. Klient może skorzystać z kodu rabatowego, otrzymanego od Sklepu Internetowego streetsupply.pl .
 4. Kody rabatowe posiadają okres ważności, w czasie którego Klient może skorzystać z oferowanego rabatu. Kod rabatowy nie może być łączony z żadnym innym kodem rabatowym oraz innymi promocjami chyba, że regulamin danej promocji stanowi inaczej. Kod rabatowy nie obniży wartości zamówienia poniżej kwoty 0,02 złotych.  Po upływie daty ważności kodu rabatowego, skorzystanie z kodu rabatowego jest niemożliwe.

§8 Czas realizacji zamówień

 1. Firma Street Supply Sp. z o.o. może zamieścić na stronie internetowej Sklepu Internetowego streetsupply.pl przedstawiającej dany produkt informację o liczbie dni roboczych tj. dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w ciągu których nastąpi nadanie przesyłki z przedmiotem zamówienia.  Ww. informacja to orientacyjny czas liczony od momentu przyjęcia zamówienia do realizacji do chwili wysłania przedmiotu zamówienia do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej. Czas realizacji zamówienia jest podawany z uwzględnieniem terminu skompletowania wszystkich zamówionych produktów.
 2. Na terenie Polski przedmiot zamówienia może być dostarczony za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta.
 3. Poza terenem Polski przedmiot zamówienia jest dostarczany za pośrednictwem firmy kurierskiej pod wskazany przez Klienta adres.
 4. Firma Street Supply Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za wydłużony czas dostawy lub brak dostawy z powodu podania przez Klienta nieprawidłowych lub niepełnych danych, w tym nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy.

§9 Warunki reklamacji

 1. Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi firmę Street Supply Sp. z o.o. o stwierdzonej niezgodności.
 2. Firma Street Supply Sp. z o.o. w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Warunkiem koniecznym, aby firma Street Supply Sp. z o.o. rozpatrzyła reklamację jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu tego produktu od firmy Street Supply Sp. z o.o. i opisem reklamacji.
 4. Reklamację (tj.  reklamowany produkt, dowód zakupu i opis reklamacji) należy odesłać na adres ul. Świętokrzyska 16, 00-050 Warszawa lub złożyć w Sklepie.
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – firma Street Supply Sp. z o.o. naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność firmy Street Supply Sp. z o.o. z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił firmie Street Supply Sp. z o.o. za nabycie danego produktu.

§10 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

 1. Klient może zrezygnować z zamówienia, jeśli składające się na nie produkty nie zostały jeszcze wysłane:
  • kontaktując się z firmą Street Supply Sp. z o.o. pod adresem e-mail [email protected];
  • samodzielnie anulując zamówienie na stronie Sklepu Internetowego streetsupply.pl.
 2. Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym streetsupply.pl w zakresie niezwiązanym z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (konsument) może odstąpić od umowy sprzedaży produktu zakupionego w Sklepie Internetowym streetsupply.pl bez podawania przyczyny w ciągu 10 (dziesięć) dni kalendarzowych od dnia otrzymania zrealizowanego zamówienia (wydania produktu), stosownie do art. 10 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1225).
 3. Odstąpienie od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ust. 2 powyżej. W takim przypadku Klient zobowiązany jest do zwrotu firmie Street Supply Sp. z o.o. produktu w stanie niepogorszonym zgodnie z postanowieniami ust. 4 niniejszego paragrafu w terminie wynikającym z obwiązujących przepisów prawa. Firma Street Supply Sp. z o.o. zwróci Klientowi w terminie 14 dni uiszczoną przez Klienta cenę produktu zgodnie z postanowieniami § 11 regulaminu. 
 4. Klient, który odstąpił od umowy zgodnie z ust. 2 powyżej, może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części w Sklepie lub przesyłając go na adres ul. Świętokrzyska 16, 00-050 Warszawa.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zwrot uiszczonej przez Klienta kwoty nastąpi przez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku gdy Klient uiścił firmie Street Supply Sp. z o.o. przedpłatę, zwrot nastąpi stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa. W przypadku, gdy płatność została wykonana z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych. Koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę ponosi Klient. 
 6. Firma Street Supply Sp. z o.o. nie odbiera kierowanych do niej przesyłek odesłanych za pobraniem i nie odpowiada za koszty związane z takimi przesyłkami.

§11 Zwrot należności Klientom

 1. Firma Street Supply Sp. z o.o. dokona zwrotu należności w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku:
  • anulowania zamówienia lub części zamówienia (w takim przypadku zwrotowi podlega odpowiednia część ceny) opłaconego z góry przed jego realizacją; 
  • zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej; 
  • zwrotu produktu (odstąpienia od umowy) z zamówienia, które zostało odebrane w Sklepie i było uprzednio opłacone z góry;
  • uznania reklamacji i braku możliwości naprawy uszkodzonego produktu lub wymiany na nowy.
 2. Firma Street Supply Sp. z o.o. dokona zwrotu pieniędzy na:
  • rachunek bankowy Klienta (w tym powiązany z kartą kredytową lub płatniczą Klienta) – jeśli zamówienie było opłacone: z góry za pomocą przelewu lub karty kredytowej;
 3. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie firma Street Supply Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania firmie Street Supply Sp. z o.o. numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle firmie Street Supply Sp. z o.o. takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu.  Firma Street Supply Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych danych adresowych, imiennych lub błędnego numeru rachunku bankowego.
 4. W przypadku gdy zwrot produktów (odstąpienie od umowy) lub rozpatrzenie reklamacji zamówienia nastąpią w Sklepie, a zamówienie:
  • zostało opłacone przy odbiorze – zwrot należności nastąpi w Sklepie; 
  • zostało opłacone z góry – zwrot należności nastąpi zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 2 i 3.
 5. W przypadku gdy Klient dokonał płatności za zamówienie z nienależącego do niego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, zwrot nastąpi bezpośrednio na rzecz posiadacza tego rachunku bankowego, karty kredytowej lub płatniczej, przy użyciu których nastąpiła płatność na rzecz firmy Street Supply Sp. z o.o. zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszym paragrafie w ust. 2 i 3 niniejszego paragrafu.

§12 Promocje

 1. Na stronach Sklepu Internetowego streetsupply.pl mogą znajdować się informacje o promocjach (zwanych dalej „Promocjami”). Promocje dzielą się na:
  • promocje produktowe – obniżające cenę produktu zgodnie z rabatem kwotowym lub procentowym, określonym każdorazowo na stronie produktu. 
  • promocje wartościowe - obniżające cenę Koszyka zawierającego produkty objęte promocją o rabat kwotowy lub wartościowy określony każdorazowo po
 2. Promocje mogą być związane z kodem rabatowym to znaczy, że warunkiem skorzystania z Promocji jest konieczność podania kodu rabatowego podczas składania Zamówienia. 
 3. Promocji nie można łączyć z innymi promocjami Sklepu Internetowego streetsupply.pl, chyba że regulamin danej promocji będzie stanowił inaczej.

§13 Dane osobowe

 1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez firmie Street Supply Sp. z o.o. danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym streetsupply.pl w procesie korzystania ze Sklepu Internetowego streetsupply.pl, w tym dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym streetsupply.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez firmę Street Supply Sp. z o.o. danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez firmę Street Supply Sp. z o.o. usług drogą elektroniczną oraz dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie Internetowym streetsupply.pl.
 2. Dane osobowe przetwarzane są przez firmę Street Supply Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-050) przy ul. Świętokrzyskiej 16, wpisaną w dniu 16.06.2016r  do Krajowego Rejestru Sądowego i opublikowaną w Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 120/2016 (5005) pozycja numer 161020, NIP: 5252662714, REGON: 364729880.
 3. Firma Street Supply Sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym streetsupply.pl, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 13 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
 4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Klienta (zakładka „Twoje konto”).
 5. Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

§14 Postanowienia końcowe

 1. Informacje o produktach zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego streetsupply.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 2. Dostępność informacji o produktach na stronach Sklepu Internetowego streetsupply.pl nie oznacza dostępności tych produktów w Sklepie i możliwości realizacji zamówienia.
 3. Firma Street Supply Sp. z o.o. dokłada wszelkich starań by świadczone usługi w ramach Sklepu Internetowego streetsupply.pl były na najwyższym poziomie, jednakże Street Supply Sp. z o.o. nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego streetsupply.pl w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego streetsupply.pl.
 4. W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Firma Street Supply Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
 5. Różnice pomiędzy wizualizacją produktu  wynikającą z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itd.) a rzeczywistym wyglądem produktu nie mogą być podstawą reklamacji. Klientowi, o którym mowa w § 10 ust. 2 regulaminu, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami § 10 regulaminu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 7. Wszystkie nazwy produktów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego streetsupply.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. Nr 119 z 2003 r. poz. 1117).
 8. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie firmie Street Supply Sp. z o.o. statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie Internetowym streetsupply.pl. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.
 9. W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy streetsupply.pl korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na komputerze Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego streetsupply.pl.
 10. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego a firma Street Supply Sp. z o.o. rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby firma Street Supply Sp. z o.o..
 11. Firma Street Supply Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez firmę Street Supply Sp. z o.o., nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego streetsupply.pl zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.Dokumenty do pobrania

1