Reklamacje

 1. Klient, nabywający produkt w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu danego towaru, o ile w terminie dwóch miesięcy od dnia, w którym stwierdził niezgodności dostarczonych produktów z umową, zawiadomi firmę Street Supply Sp. z o.o. o stwierdzonej niezgodności.
 2. Firma Street Supply Sp. z o.o. w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.
 3. Warunkiem koniecznym, aby firma Street Supply Sp. z o.o. rozpatrzyła reklamację jest dostarczenie jej przez Klienta reklamowanego produktu lub produktów wraz z dowodem zakupu (paragon, faktura, numer zamówienia) tego produktu od firmy Street Supply Sp. z o.o. i opisem reklamacji (przykładowy formularz reklamacyjny można pobrać TUTAJ).
 4. Reklamację (tj. reklamowany produkt, dowód zakupu i formularz reklamacyjny) należy odesłać na adres: 
  Street Supply - REKLAMACJA
  OMNIPACK Sp. z o.o.
  Al. Katowicka 66
  05-830 Nadarzyn
  bud. DC04 rampa 10
 5. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – firma Street Supply Sp. z o.o. naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany produkt na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany produkt w ciągu 14 (czternaście) dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 6. Klient nabywający produkt w celu związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient nie będący konsumentem) ma prawo złożyć reklamację stosownie do obowiązujących w tej mierze przepisów prawa, przy czym odpowiedzialność firmy Street Supply Sp. z o.o. z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów ogranicza się do kwoty, jaką Klient zapłacił firmie Street Supply Sp. z o.o. za nabycie danego produktu.